Plzeň posílí investice, díky lepšímu výběru daní rozdělí 245 milionů

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 8. únor 2021 17:49
Radnice v Plzni ilustrační foto / V. Čermák

Obnova hlavní hrací plochy fotbalového stadionu ve Štruncových sadech, dovybavení informačního systému ledové plochy zimního stadionu, rekonstrukce školní kuchyně 15. základní školy, celoplošná oprava Folmavské ulice nebo řešení havarijního výběhu lvů v plzeňské zoo, jsou projekty, které budou podpořeny v souvislosti s použitím části přebytku hospodaření Magistrátu města Plzně za rok 2020, kterou tvoří zlepšené příjmy z tzv. cizích daní. Současně bude z Fondu rezerv a rozvoje města Plzně uvolněno 24,350 milionu korun na finanční zajištění dalších dopadů a opatření v souvislosti s koronavirovou krizí. Rozpočtové opatření pro rok 2021 schválili na únorovém zasedání zastupitelé města.

„V rámci rozpočtového opatření na rok 2021 jsme rozhodli o uvolnění další části prostředků, a to ve výši 24,350 milionu korun určených na zmírnění negativních vlivů koronavirové krize v Plzni. Z této částky podpoříme sportovní organizace na území města, zajistíme finanční krytí sníženého příjmu z pronájmu nebytových prostor v souvislosti s úplným nebo i částečným odpouštěním nájemného za období říjen až prosinec 2020 či finanční krytí propadů příjmů v souvislosti se zrušením vyhlášky o místním poplatku z pobytu a poskytnutí daru plátcům tohoto poplatku ve výši již uhrazených poplatků za rok 2020 jako opatření pro zmírnění negativních dopadů koronavirové krize pro provozovatele ubytovacích zařízení na území města. Z této částky dále podpoříme nákup respirátorů FFP2 a osobních ochranných pomůcek pro magistrát, městské příspěvkové organizace i pro zařízení péče o seniory či na vybavení karanténních a očkovacích center v Plzni. V souvislosti s použitím části přebytku hospodaření Magistrátu města Plzně za rok 2020, kterou tvoří zlepšené příjmy z tzv. cizích daní, poputuje na rekonstrukci školní jídelny 15. základní školy 17 milionů korun, 14 milionů půjde na demontáž stávajících kremačních pecí a pořízení dvou nových v budově krematoria. Opravíme za 16 milionů korun Folmavskou ulici. Na kompletní přestavbu ubytovny Plachého 52 na dům s nájemními byty, kdy v rámci přestavby vznikne 14 bytů, poputuje finanční částka 40 milionů korun,“ přiblížil David Šlouf, radní města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem.

Finanční zajištění dalších dopadů a opatření v souvislosti s koronavirovou krizí:

Město uvolnilo celkem 24,350 milionu korun z Fondu rezerv a rozvoje města Plzně na zajištění dopadů v souvislosti s koronavirovou krizí. Podpora půjde například na tyto oblasti:

 • 8 milionů korun na zajištění finančního krytí dotačního programu Podpora sportovních organizací provozujících sportovní činnost na území města Plzně v souvislosti s pandemií koronaviru (refundace dopadů za říjen–prosinec 2020)
 • 4 miliony korun na zajištění finančního krytí sníženého příjmu z pronájmů (odpuštění nájemného za období říjen–prosinec 2020)
 • 9 milionů korun na zajištění finančního krytí v souvislosti se zrušením vyhlášky o místním poplatku z pobytu a poskytnutí darů plátcům tohoto poplatku jako opatření pro zmírnění negativních dopadů koronavirové krize pro provozovatele ubytovacích zařízení na území města
 • 2 miliony korun na nákup ochranných prostředků pro Magistrát města Plzně, městské příspěvkové organizace i pro zařízení péče o seniory
 • 350 tisíc korun na nákup osobních ochranných prostředků a materiálu pro vybavení zřizovaných karanténních a očkovacích center v Plzni
 • 500 tisíc korun na provozní výdaje v souvislosti s provozem Karanténního objektu pro lidi bez domova ve Školní 1
 • 500 tisíc korun pro Městskou policii Plzeň na nákup dezinfekčních ochranných pomůcek, dezinfekce prostor a vozidel

V souvislosti s použitím části přebytku hospodaření Magistrátu města Plzně za rok 2020, kterou tvoří zlepšené příjmy z tzv. cizích daní připadajících na Magistrát města Plzně, jejichž celková výše za celé město byla 280,8 milionu korun, z toho podíl připadající na městské obvody činil 30,9 milionu korun, byla rozdělena na následující projekty částka 244,9 milionu korun:

 • 40 milionů korun na přestavbu ubytovny Plachého 52, kdy dojde ke kompletní přestavbě domu na 14 bytových jednotek, budou změněny dispozice, vyměněny stropy, rozvody vody, kanalizace, topení, elektrorozvody, bude vybudován nově výtah
 • 56,7 milionu korun bude použito na posílení investičních výdajů Odboru investic Magistrátu města Plzně v roce 2021 vzhledem k nutnosti zahájení realizace akce Rekonstrukce Červenohrádecká
 • 17 milionů korun na rekonstrukci školní kuchyně 15. základní školy včetně navýšení výkonu hlavního transformátoru, odhad celkových nákladů rekonstrukce činí 21,3 milionu korun včetně DPH
 • 16 milionů korun na celoplošnou opravu Folmavské ulice – 1. etapa (U Letiště – U Panasoniku) – vozovka vykazuje cca 20 let po dokončení poruchy, které je nutné odstranit celoplošnou výměnou obrusné vrstvy (v některých úsecích i ložné vrstvy)
 • 14 milionů korun pro Správu hřbitovů a krematoria města Plzně na demontáž stávajících a pořízení dvou nových kremačních pecí v budově krematoria, které jsou instalovány v bloku a je nutné provést výměnu obou dvou pecí najednou, stávající kremační pece jsou zastaralé, nevyhovující a neschopné nepřetržitého provozu
 • 8 milionů korun pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně na výběh lvů včetně úpravy okolí, jedná se o havarijní stav výběhu lvů z roku 2002, v rámci oprav je nezbytné rozšířit vodní příkop, vyměnit izolační folie a utěsnit betonové bazény příkopů
 • 8 milionů korun na obnovu hlavní hrací plochy fotbalového stadionu ve Štruncových sadech, která je za hranicí životnosti, v rámci obnovy hřiště dojde k vytvoření nové skladby podloží vhodné do stávajících podmínek, opravě závlahového systému a položení nového travního koberce, pokud by nebyla obnova realizována, hrozí nezpůsobilost pro konání fotbalových zápasů národních i mezinárodních soutěží
 • 3 miliony korun na informační systém Zimního stadionu Plzeň, prostředky budou použity na dovybavení informačního systému první ledové plochy areálu zimního stadionu, stávající stav video režie je nedostačující a klub si jej musí na jednotlivé zápasy pronajímat od externích dodavatelů
 • 20 milionů korun na blokaci prostředků pro kofinancování investičních záměrů v oblasti sportu, kde je možné uvažovat o získání dotací z Národní sportovní agentury
 • 12,6 milionu korun pro Městský ústav sociálních služeb na zajištění finančního krytí pro zvýšení mzdových nákladů organizace v souladu s novým nařízením vlády, kterým bylo schváleno zvýšení mzdových tarifů zdravotnických pracovníků o 10 %
 • 3,4 milionu korun pro Dětské centrum Plzeň na zajištění finančního krytí pro zvýšení mzdových nákladů organizace v souladu s novým nařízením vlády, kterým bylo schváleno zvýšení mzdových tarifů zdravotnických pracovníků o 10 %
 • 2,2 milionu korun pro Městskou policii Plzeň na vybavení nových služeben na Borech, v Dominikánské ulici a obnovu vybavení (vysílačky, kamery, výstroj)
 • 3,4 milionu korun na nákup velkoobjemové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Božkov, která zatím jediná neměla dle doporučení Bezpečnostní rady ORP Plzeň pořízenou cisternovou automobilovou stříkačku