Skalní stěna u Košuteckého jezírka praská. Město ji nechá stabilizovat

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 14. říjen 2020 17:00
Skaln-masiv-Kosutecke-jezirko foto: město Plzeň

Plzeňská radnice nechá zpevnit skalní stěnu v parku u oblíbeného Košuteckého jezírka. Před čtyřmi lety se v nyní zatopeném bývalém pískovcovém lomu zřítily asi dva metry krychlové skalního bloku. Vodní a větrná eroze nadále způsobuje ve skále další praskliny. Město s pracemi muselo počkat do konce jeden a půl roku trvajících oprav Studentské ulice. Po silnici, která vede na vrcholu skály nad jezírkem, totiž vedla při opravách ulice objížďka s provozem tisícovek aut denně.

„Oblast Košuteckého jezírka je oblíbenou rekreační oblastí, jež vznikla v místě bývalého pískovcového lomu, a využívají ji občané k trávení svého volného času. Je tedy nutné zajistit bezpečné prostředí okolo skalního masivu. Staveniště jsme zhotoviteli předali 1. října a termín dokončení je stanoven na květen příštího roku. Náklady na stabilizaci skalní stěny jsou ve výši 7,9 milionu korun včetně DPH,“ řekl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„Při sanaci skalní stěny bývalého lomu v parku Košutka odstraníme křovinné a dřevinné vegetace v ploše skalních stěn a v okolí jejich horních hran. Očistíme skalní stěny od volných horninových úlomků a zvětralin, odbouráme nestabilní bloky a vyřešíme nové kotvení. Výplně dutin zhotovitel vyplní vyzdívkou nebo variantě probarveným stříkaným betonem. Část skalních stěn překryjeme ochrannými ocelovými sítěmi, které se skládají ze sítí a lanových panelů. Horní hrany vybraných skalních stěn ošetříme protierozními vegetačními pásy,“ vysvětlila provedení sanace skalního masivu technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně Andrea Fojtíková.

„Stávající velké erozní rýhy zajistíme drátokoši s výplní, kterým bude kamenivo trachyt, jenž barevně nevybočuje z generelu místních hornin, a to minimálně v pohledových plochách konstrukce. Dutiny za rubem drátokošů budou doplněny vhodným materiálem, který bude na povrchu ohumusován a zatravněn. Porucha na západním ohraničení zájmového území bude zajištěna jednak protierozním opatřením vegetačních pásů a jednak zajištěním krajnice silnice mikropilotami s železobetonovou převážkou,“ vysvětlil Evžen Kaucký z oddělení přípravy staveb Správy veřejného statku města Plzně a doplnil, že stávající plot nad hranou skalní stěny bude před zahájením prací demontován a po skončení prací obnoven. Část sloupků město nahradí, ostatní opatří novým antikorozním nátěrem.

Sanace skalního masivu u Košuteckého jezírka si nevyžádá větší dopravní omezení. Nad jezírkem bude uzavřen jeden jízdní pruh, blíže ke skalnímu masivu, doprava bude řízena semafory.