Obvod pomůže neziskovkám, mohou žádat o dotace na kompenzaci růstu jejich nákladů

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 3. březen 2023 10:45
Obvod pomůže neziskovkám, mohou žádat o dotace na kompenzaci růstu jejich nákladů ÚMO Plzeň 3. Foto: P. Bauer

Vysoký nárůst cen energií by mohl pro mnohé neziskové organizace znamenat i konec jejich činnosti Třetí městský obvod pro ně proto vypsal nový dotační program za účelem kompenzace provozních nákladů. Žádosti mohou podávat od 3. března do 15. dubna 2023 do 12 hodin.

„Protože vysoký nárůst cen za energie by pro některé neziskovky mohl být až likvidační, rozhodli jsme se pro vypsání dotačního programu, který by jim pomohl náklady vykompenzovat. Celkem jsme na něj pro letošní rok z rozpočtu MO Plzeň 3 vyčlenili tři miliony korun,“ uvádí místostarosta třetího městského obvodu Ondřej Ženíšek. Podnět k pomoci těmto organizacím podal zastupitel Aleš Hess, a ačkoliv se jedná o opoziční návrh, koalice ho plně podpořila.

Každý subjekt může podat pouze jednu žádost s tím, že maximální výše dotace je sto tisíc korun. Dotace je určena pro organizace z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a sociálních aktivit v souvislosti s nepředvídatelným nárůstem cen energií. „Podmínkou je, že tyto organizace musí svou činnost vázanou na spotřebu energií vykonávat v našem obvodu. Žádosti projedná Finanční výbor ZMO Plzeň 3,“ doplňuje starosta obvodu David Procházka.

Nárůst jednotkové ceny nákladů na spotřebu energií musí být prokazatelně vyšší alespoň o padesát procent oproti předchozímu zúčtovacímu období, v celkovém ročním objemu minimálně o 20 tisíc korun. Předkládaným dokladem pro vyúčtování dotace je faktura od dodavatele energie s uvedením jednotkové ceny nákladů na spotřebu energií v aktuálním období ve srovnáním s předchozím zúčtovacím obdobím.

Náklady předložené k vyúčtování nesmí být duplicitně vykázané ve vyúčtování jiného dotačního programu z rozpočtu MO Plzeň 3.

„Žádost o dotaci se podává v elektronické podobě na jednotném formuláři prostřednictvím aplikace e-Dotace dostupné na webovém portálu dotace.plzen.eu, kde se žadatel zaregistruje a zřídí si zde takzvaný Můj účet,“ vysvětluje způsob podání Ondřej Ženíšek.

S ohledem na povinnou administrativu související se zpracováním žádosti a úpravu případných nedostatků žádosti doporučujeme podat žádost nejpozději 3. dubna 2023. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 30. 6. a termín předložení vyúčtování dotací 30. listopadu letošního roku nebo dříve. Podrobné informace a podmínky najdete na webových stránkách umo3.plzen.eu.