Fakulta aplikovaných věd zná nového děkana

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 16. prosinec 2020 15:53
Miloš Železný Foto: ZČU

Novým děkanem Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) pro další čtyřleté funkční období bude dosavadní proděkan pro koncepci studia a pedagogické záležitosti Miloš Železný. Svůj hlas mu odevzdalo 16 z 18 členů akademického senátu fakulty, získal tak potřebnou nadpoloviční většinu. Budoucího děkana do jeho funkce jmenuje rektor univerzity. Fakultu aplikovaných věd povede Miloš Železný od 1. března 2021 do 28. února 2025.

Miloš Železný byl zvolen v prvním kole druhé volby, kdy byl jediným kandidátem. Z 18 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 16 pro Miloše Železného, dva senátoři se zdrželi. V první volbě se o funkci děkana FAV kromě Miloše Železného ucházel také provozní ředitel výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS) FAV Josef Weinreb. Žádný z kandidátů však nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů. Současná děkanka Vlasta Radová, jejíž čtyřleté funkční období vyprší na konci února 2021, se rozhodla podruhé na tento post nekandidovat.

Doc. Ing. Miloš Železný, Ph. D., (*1971) zastává od roku 2014 pozici proděkana pro koncepci studia a pedagogické záležitosti FAV. Na fakultě, konkrétně na její katedře kybernetiky, působí ale už od roku 1997. Od roku 2012 je docentem na katedře kybernetiky a od roku 2014 také pracovníkem výzkumného programu VP1 centra NTIS. Odborně se věnuje počítačovému zpracování obrazu a jeho aplikacím v medicíně, průmyslu a komunikaci člověk‑stroj.

Za prioritu v oblasti vzdělávání považuje Miloš Železný dokončení přechodu na studijní programy dle novely vysokoškolského zákona z roku 2016 a obhájení všech habilitačních a jmenovacích řízení. Důležité je podle něj také úzké sepětí vzdělávání a výzkumu, které významně přispívá ke kvalitě vzdělávacího procesu. Budoucí děkan chce udržovat a rozvíjet mobilitu studentů na všech stupních studia i mobilitu zaměstnanců. K rozvoji vzdělávání na FAV by podle něj mohlo přispět obnovení diskuze o otevření bakalářského nebo navazujícího studijního programu v angličtině nebo uskutečňování některého studijního programu společně se zahraniční vysokou školou.

V oblasti výzkumu a vývoje, kde podle Miloše Železného patří FAV k předním akademickým pracovištím v ČR, by mělo být cílem udržet nebo ještě zvýšit stávající vysokou úroveň. Výzkumné centrum NTIS vidí jako integrální součást fakulty, provázanost kateder s výzkumným centrem v rámci odpovídajících výzkumných programů je podle něj potřeba zachovat. To nevylučuje další rozvoj fakulty i centra a určité strukturální změny, ukáže-li se jejich potřebnost. Jeho cílem je také rozvíjet úspěšnou spolupráci jak v rámci univerzity, tak mimo ni, ať už v oblasti školství, průmyslu, nebo veřejného života.

Fotogalerie