Lesopark v univerzitním kampusu na Borech prochází revitalizaci, sloužit bude i veřejnosti

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 17. srpen 2023 15:26
Lesopark v univerzitním kampusu na Borech prochází revitalizaci, sloužit bude i veřejnosti Foto: ZČU

Více než tříhektarový lesopark v kampusu na Borech začala revitalizovat Západočeská univerzita. Zplanělý náletový prostor přemění do roku 2027 v atraktivní místo pro studium i volný čas. Kromě studentů a zaměstnanců školy bude také pro veřejnost. Půjde o příklad dobře fungujícího a šetrného ekosystému, v němž se například maximum srážek zachytí v krajině a neodteče do kanalizace.

revitalizace lesoparku 02Kolem lesoparku vede jedna z hlavních přístupových cest do areálu kampusu ZČU. Prostor je v blízkosti trasy tramvají číslo 4 i obytného komplexu Unicity, sousedí také s Univerzitní knihovnou ZČU. Revitalizace lesoparku, která jednotlivé celky veřejného prostoru propojí, má významně zvýšit funkční potenciál kampusu a jeho okolí a zlepšit kvalitu života v této oblasti. Projekt je rovněž v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity budovat v kampusu zelenou a modrou infrastrukturu, zmírňovat dopady změn klimatu, regulovat teplotní výkyvy či zadržovat vodu v krajině a souzní i se Strategickým plánem města Plzně.

„Prostor lesoparku v současnosti tvoří náletový lesík, lokální mokřiny a po deštích se v něm tvoří jezírka. Tuto lokalitu bychom rádi zkultivovali a zpřístupnili především studentům a zaměstnancům univerzity, ale i veřejnosti. Úpravami se rovněž zlepší bezpečnost tohoto veřejného prostoru,“ popisuje záměr vedoucí střediska investic pracoviště Provoz a služby ZČU Aleš Jílek.

Jak by mohl lesopark vypadat, nastínila na jaře 2022 územní studie kampusu od profesora Zdeňka Fránka, vedoucího studijního ateliéru Environmentální design pro architekturu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. ZČU zároveň uskutečnila dotazníkové šetření, v němž se bylo možné k využití lesoparku vyjádřit.

revitalizace lesoparku 03Na podzim 2022 pak ZČU vypsala veřejnou zakázku na studii a projektovou dokumentaci. Vybraný dodavatel nyní v souladu s územní studií připravuje komplexní návrh architektonického, krajinářského a vodohospodářského řešení vymezené části kampusu ZČU. Jeho součástí bude studie, projektová dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro provádění stavby. „V současné době probíhá tvorba koncepčních návrhů, tedy tří variant podoby krajinářského řešení, ze kterých bude jedna varianta vybrána a rozpracována do projektové dokumentace,“ pokračuje Aleš Jílek.

„Pěstební probírky, které nyní začaly, obnášejí komplexní analýzu prostoru včetně dendrologického průzkumu i analýzy stávajících kapacit pro zadržování vody,“ vysvětluje Aleš Jílek s tím, že veškeré činnosti v dotčené oblasti probíhají pod dohledem dendrologů a krajinné ekoložky.

Podle harmonogramu by měla být revitalizace lesoparku dokončena do roku 2027. Nejvhodnější krajinářské řešení zajistí, že kromě atraktivního prostředí vznikne také dobře fungující, šetrný ekosystém, v němž se například maximální možné množství srážkové vody bude zachytávat v krajině a nebude odtékat do kanalizace. „K financování využije ZČU dotační titul Integrovaného regionálního operačního programu Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to v městských oblastech, a omezování všech forem znečišťování. Celkové náklady budeme znát až po zpracování rozpočtu v rámci projektové dokumentace,“ dodává Aleš Jílek.