Fakulta zdravotnických studií posiluje svoji spolupráci s Českou asociací sester

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 30. březen 2021 15:15
dekan 2 Foto: FZS

Jednou z profesních organizací, která dlouhodobě spolupracuje s Fakultou zdravotnických studií (FZS), je i Česká asociace sester. Díky tomuto spojení, vzniká dynamické a moderní vzdělávací prostředí pro studenty a posiluje jejich pozici na pracovním trhu.  

Česká asociace sester (ČAS) je dobrovolná, samosprávná, nepolitická profesní organizace. Jako největší odborná profesní organizace nelékařských pracovníků působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého nebo jiného  podnikání, zaměřuje svoji činnost na rozvoj ošetřovatelství jako oboru, (včetně vzdělávání  sester, rozvoj ošetřovatelského povolání, vydávání odborných publikací, mezioborovou a  mezinárodní spolupráci s institucemi) po celé České republice.  

Jejich činnost spočívá v práci odborných sekcí a regionů. Pořádají pravidelné odborné vzdělávací akce, semináře, konference, a tím zajišťují výměnu zkušeností a přenos informací a řeší odborné záležitosti svých členů s posláním ČAS. Předsedkyní výboru Regionu plzeňského je nově Jitka Krocová, která působí jako odborná asistentka a vedoucí Katedry ošetřovatelství a porodní asistence na FZS v Plzni.

V březnu proběhlo velmi inspirativní a povzbudivé on-line setkání výboru s hejtmankou Plzeňského kraje Ilonou Mauritzovou. Očkování, podpora zdravotníků, možnost pomoci kraji a společné aktivity ČAS a Plzeňského kraje - to byla hlavní témata diskuze. Projednávali také například možnosti oslavy Mezinárodního dne sester a ocenění  za jejich nasazení v dnešní “covidové” době.  

Nedlouho poté se setkaly členky výboru Regionu plzeňského se zástupcem vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických pracovníků, děkanem Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukášem Štichem. Představily organizaci, její cíle a  aktivity nejen celé Asociace, ale hlavně Regionu plzeňského. „Spolupráci s ČAS, Regionem plzeňským vnímám jako významnou příležitost dalšího dílčího propojení naší fakulty s praxí. Rozvojový potenciál spatřuji především v transferu znalostí a společných projektů,  stejně jako sdílení best practice za účelem rozvoje našich studentů a posilování jejich pozice jakožto budoucích absolventů na trhu práce,“ uvedl ke spolupráci děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.  

Ze setkání vyplynulo, že FZS ZČU a Region ČAS mají v určitém okruhu působení společné cíle a společná vzájemná spolupráce bude přínosná pro obě strany. Diskutovalo se i o otázce profesní komory nelékařů, úpravě legislativy a o dopadu současné situace na  vzdělávání nelékařů. Máme zájem na tom, aby stávající členská základna byla dostatečně informována o dění  v ČAS, chceme předávat informace nejen od Prezidia, ale také chceme Prezidiu předkládat informace o dění v regionu a naše návrhy na zlepšení činnosti. Zvolení do funkce  předsedkyně výboru pro mě aktuálně znamená velký závazek, velice si vážím důvěry, kte rou jsem dostala od kolegyň všeobecných sester. Cíle ve funkci předsedkyně jsou nemalé, každopádně veškeré aktivity budu směřovat k podpoře profese,“ říká nová předsedkyně výboru Jitka Krocová.

Od roku 2016 působí Jitka Krocová jako odborná asistentka a vedoucí Katedry ošetřovatelství a porodní asistence na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni. Vzdělávání v  oboru ošetřovatelství završila v roce 2014 obhajobou rigorózní práce, je absolventem magisterského studia Pedagogika obor Andragogika (2011). Aktuálně studuje doktorské studium Ošetřovatelství na ZSF JČU v Českých Budějovicích. Ošetřovatelskou praxi zahájila ve Fakultní nemocnici v Plzni ihned po ukončení SZŠ v roce 1993 na lůžkové oddělení, kde následně vykonávala od roku 2006 pozici vrchní sestry. V době svého působení ve FN Plzeň byla členkou komise pro tvorbu standardů ošetřovatelské péče a působila také jako interní auditor kvality. Členkou ČAS je od roku 1996 a od listopadu 2020 vykonává funkci předsedkyně plzeňského regionu České asociace sester.

Autor: Markéta Hallová