Školy na Plzeňsku budou pro výuku regionální historie využívat webový portál

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 6. červen 2022 10:27
Školy na Plzeňsku budou pro výuku regionální historie využívat webový portál Foto: ZČU

Žáci čtvrtých a pátých tříd základních škol v Plzni a Rokycanech budou kromě pracovních listů a leporela využívat pro výuku regionální historie webový portál ze Západočeské univerzity (ZČU) zaměřený na dějiny plzeňského regionu od prvního osídlení po sametovou revoluci. Do konce měsíce ho budou testovat učitelé vlastivědy ve třech základních školách. Autory projektu Digitální stopy regionální historie jsou didaktici a historici ZČU. 

„Zapojení moderních technologií do výuky je cestou k tomu, aby se vzdělávací systém posunul od prostého memorování faktů k důrazu na čtenářskou gramotnost, komunikační dovednosti a logické myšlení,“ říká didaktička Lucie Rohlíková. Výstupem projektu, který započal v lednu 2020, je webový portál stopyhistorie.cz, pracovní listy a tři tištěná leporela s autorskými ilustracemi, texty a QR kódy, po jejichž načtení chytrým telefonem nebo tabletem se zobrazí pestrý digitální obsah na portálu. Dále vznikla metodika pro učitele, zohledňující mimo jiné práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a pomůcky k jednotlivým tématům, vytvořené ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni.

Webový portál v současné době nabízí tři rozsáhlá témata – Vznik sídla Plzeň, Život v Plzni v průběhu staletí a Průmyslová revoluce v Plzni. Každé z nich je rozpracováno do deseti kapitol, v nichž se žáci mohou podrobněji seznámit s jednotlivými významnými událostmi. V tématu přibližujícím nejstarší období dějin Plzně se například dozví řadu zajímavostí o osidlování, příchodu Slovanů, velkém hradišti ve Starém Plzenci nebo třeba zjistí, že do třetiny 16. století bylo jméno Plzeň rodu mužského. Rozsáhlý příběh Život v průběhu staletí připomene návštěvníkům webu významné události a osobnosti spojené s Plzní od středověku do 20. století. Dozví se o výstavbě katedrály sv. Bartoloměje, o tom, jak se dostal velbloud na plzeňský znak, o tiskárně knih nebo působení Bedřicha Smetany v Plzni, ale seznámí se také s historií plzeňských Židů a dočtou se, jak probíhalo osvobození Plzně nebo události listopadu 1989. Třetí velké téma Průmyslová revoluce v Plzni pak přiblíží plzeňské pivovarnictví, průmysl, stavitelství, železniční dopravu, Křižíkovu tramvaj, poštu a další oblasti každodenního života Plzeňanů.  

„V každé kapitole na žáky čeká komplexně zpracovaný výukový materiál – krátký text a tzv. aktivity pro chytré hlavy, tedy práce s texty, audiovizuálními materiály, mapami, fotografiemi, nejrůznějšími doplňovačkami, drobnými kvízy i virtuálními prohlídkami – to vše s cílem co nejlépe žákům dané téma přiblížit, zasadit do dobového kontextu a také ho vztáhnout k současnosti,“ vysvětluje Zlata Hokrová z Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání ZČU, autorka pracovních listů a didaktických aplikací na webových stránkách projektu.

„Historie nemá být něco vzdáleného. Chceme, aby žáci pochopili, že to, co se odehrálo v našem regionu v minulosti, ať už to bylo před mnoha staletími, nebo před třiceti lety, utváří i náš dnešní svět a promítá se do současnosti,“ říká Miroslav Breitfelder z katedry historie Fakulty pedagogické ZČU, který měl na starosti obsahovou a textovou stránku výukových materiálů. Ty mj. obsahují dobové materiály získané z fondů Archivu města Plzně a Státního oblastního archivu v Plzni.

Výukové materiály mají prostřednictvím digitálních technologií vést žáky k tvůrčí činnosti a poznání, nikoliv k nabývání množství izolovaných historických faktů. Interaktivní výuka by měla do hodin vlastivědy přinést nový rozměr spolupráce mezi učitelem a žákem, zajistit větší pozornost dětí, posílit jejich kreativitu a motivaci k učení vlastivědy a později i dějepisu. Ve výsledku by tedy měla být efektivnější a žáci by se díky ní měli v dějinných souvislostech lépe orientovat.

Digitální vzdělávací zdroje nyní společně se svými žáky začali ověřovat učitelé na 10. ZŠ Plzeň, 28. ZŠ Plzeň a ZŠ T. G. Masaryka Rokycany. Digitální obsah však už nyní mohou využívat i další zájemci. Děti i dospělí zde najdou zajímavé informace z historie Plzně a Plzeňského kraje a přitom se mohou pobavit u nejrůznějších kvízů, doplňovaček či únikových her.