Pedagogická fakulta vytvořila aplikaci, která má zvýšit efektivitu distanční výuky

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 11. listopad 2022 08:34
Pedagogická fakulta vytvořila aplikaci, která má zvýšit efektivitu distanční výuky Foto: ZČU

Didaktici z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) dokončili projekt zaměřený na efektivitu distanční výuky. Jeho hlavním výstupem je webová aplikace umožňující učiteli identifikovat žáky, u nichž je velké riziko nezvládnutí distanční výuky, a nastavit vhodně parametry výuky.

V průběhu pandemie covidu-19 se učitelé museli často bez podpory a ze dne na den vypořádat s distančním vzděláváním. Didaktici Fakulty pedagogické ZČU proto provedli rozsáhlý výzkum, na jehož základě vytvořili uživatelsky jednoduchý nástroj, který umožňuje učitelům zvolit při distanční výuce vhodné aktivní metody učení. Cílem je zajistit do budoucna lepší efektivitu distanční výuky. Jedná se o výstup výzkumného projektu, probíhajícího od října 2020 do září 2022, který podpořila Technologická agentura ČR. Webová aplikace je volně dostupná na webu Fakulty pedagogické ZČU v sekci Oddělení fyziky.

„Ačkoliv je samotný screeningový nástroj jednoduchý a vyžaduje vložení poměrně malého množství vstupních dat, jde o výsledek velmi komplexního výzkumu, do něhož se zapojilo 70 učitelů českého jazyka, fyziky, matematiky, německého jazyka a zeměpisu a více než 1400 žáků základních a středních škol. Prvotně jsme přitom brali v potaz více než 100 potenciálně relevantních proměnných, z nichž byly identifikovány ty, které hrály roli prediktorů efektivity distanční výuky,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu projektu a proděkan pro strategii tvůrčí činnosti FPE Jiří Kohout.

Učitelé do aplikace zadají požadované vstupní informace, odešlou data ke zpracování a obdrží výsledek, ve kterém najdou hodnocení třídy z pohledu: ohrožení distanční výukou, zařazení aktivních metod výuky a možností synchronní či asynchronní výuky. Dále získají hodnocení jednotlivých žáků (podle zadání) z hlediska ohrožení distanční výukou.

Rozvoj vědeckých aktivit je nedílnou součástí přípravy učitelů v Plzni. Propojení zástupců řady oborů a intenzivní výzkumná spolupráce s učiteli z praxe je základem přístupu uplatňovaného na FPE ZČU i v dalších probíhajících projektech, zaměřených například na problematiku adaptivního učení či využití virtuální reality ve vzdělávání. Vedle problematiky nových technologií ve vzdělávaní, zkoumané často ve spolupráci s firmami, fakulta neopomíjí ani základní výzkum, cílený například do oblasti speciální pedagogiky a podpořený probíhajícími projekty Grantové agentury ČR.

Tato strategie zvyšuje výzkumný výkon fakulty. Mezi roky 2017 a 2021 fakulta téměř zdvojnásobila počet zásadních vědeckých výstupů vykazovaných v databázi Web of Science. „Poměrně často se setkávám s názorem, že pedagogické fakulty nejsou schopny dělat kvalitní výzkum. Myslím, že trend, který se ukazuje za posledních několik let u naší fakulty tento předpoklad vyvrací. Je nutné doplnit, že roste i celkový počet publikačních výstupů, nejenom těch v prestižních časopisech. Samozřejmě je před námi mnoho práce, ale jsem přesvědčen, že cesta, kterou jsme nastoupili, vedoucí například přes týmy spojující výzkumníky různých oborů či intenzivní výzkumná spolupráce s učiteli z praxe, je správná,“ říká děkan pedagogické fakulty Pavel Mentlík.