Zastupitelé města Plzně posvětili aktualizaci územního plánu z roku 2016

Magistrát města Plzně. Foto: Richard Beneš

První aktualizaci svého územního plánu z roku 2016 chystá město Plzeň. Plán slouží k rozhodování o využití území ve městě a navrhuje vyvážený rozvoj západočeské metropole. Aktualizace řeší například požadavky na změnu způsobu využití určených ploch, úpravy koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu či upřesnění podmínek zástavby v některých lokalitách. Samotnou koncepci územního plánu aktualizace nezmění. S pořízením první změny souhlasili zastupitelé.

„Důvodem, proč přistupujeme k aktualizaci, je především praktická zkušenost pořizovatele a zpracovatele územního plánu a dále stavebních úřadů s jeho více než dvouletým užíváním. Změna také reaguje na novelu stavebního zákona a dalších prováděcích vyhlášek a dále jsou vyhodnoceny a zapracovány podané náměty na změnu územního plánu,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Podněty na změny město sbíralo loni od začátku července do konce září 2018.

„Aktualizace řeší různé požadavky, uvedení do souladu se skutečným stavem, prověření maximální možné velikosti zastavěné plochy objektů, a to zejména v rekreačních oblastech, změny způsobu využití některých ploch, provedení změn v souladu se schválenými generely,“ vysvětluje Jitka Ratajová z Odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně. „Navržena jsou i drobná rozšíření zastavitelných ploch tam, kde je to vhodné z hlediska urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny i ochrany zemědělského půdního fondu,“ doplnila.

Návrh změn má být zpracován do konce roku 2019, jejich veřejné projednání by se mělo uskutečnit v prvních dvou měsících příštího roku. Zpracovatelem návrhu bude Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, který byl rovněž tvůrcem územního plánu. Bude nutné ještě nechat zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), jež zajistí Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně. Pokud se uskuteční jen jedno veřejné projednání, mohla by změna územního plánu nabýt účinnosti koncem příštího roku.

Nový územní plán má Plzeň od října 2016. Dokument nahradil územní plán z roku 1995, jenž byl naposledy aktualizován v roce 2010. Územní plán stanovuje základní podmínky pro výstavbu a rozvoj města. Slouží především projektantům při zpracování návrhů staveb, stavebním úřadům při jejich posuzování a majitelům nemovitostí, kteří v něm naleznou informace o využitelnosti svého pozemku.