Západočeská metropole podpoří aktivity k technickému vzdělávání

Celkem 828 tisíc korun pro svých 22 základních škol a 41 tisíc pro další dva subjekty na podporu aktivit směřujících k technickému vzdělávání schválila Rada města Plzně. U dalších šesti subjektů souhlasila s poskytnutím částky 331 tisíc korun, v těchto případech ale je ještě nutný souhlas zastupitelů. Cílem dotačního programu, který město pravidelně vypisuje od roku 2004, je zvýšit zájem žáků a studentů o studium na středních a vysokých školách s technickým zaměřením a připravit tak odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů.

„Celkem bylo na dotační program nazvaný Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2017 vyčleněno v rozpočtu města 1,2 milionu korun. Náš odbor školství přijal 31 žádostí o finanční podporu, a to v celkové výši 2,151 milionu korun.  Komisi pro výchovu a vzdělávání Rady města Plzně bylo předloženo k posouzení 30 žádostí, ta následně doporučila podpořit je všechny a rozdělit mezi ně 1,2 milionu korun,“ přiblížila Eva Herinková, náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí.

Školy peníze využijí na nejrůznější exkurze, vybavení dílen a technických kroužků, nákup vybavení pro programování, nákup pomůcek pro pokusy a laboratorní práce a podobně. Například 17. základní a mateřská škola dotaci využije na svůj projekt nazvaný Ten umí to a ten zas tohle, na vybavení dílen a zájmových kroužků, na partnerství v projektu Technik, na účast v soutěži Řemeslo má zlaté dno a podobně. Tematické exkurze do spalovny odpadů v Chotíkově a vodní elektrárny Lipno má v plánu 28. základní škola, jež by prostředky dala i na stavebnice pro technický kroužek a další. Exkurze do Pivovarského muzea s výukovým programem Zapomenutá řemesla nebo i do Vodního hamru Dobřív má v plánu 14. základní škola. Výše podpory pro jednotlivé školy se pohybuje od 9 tisíc do 68 tisíc korun.