Výzkum ZČU: Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit jsou častěji oběťmi kriminality

ilustrační foto

Projekt katedry antropologie Filozofické fakulty ZČU probíhal od listopadu 2015 do listopadu 2018 a jeho hlavním výzkumným cílem bylo přispět k poznání kriminality v kontextu českých sociálně vyloučených lokalit.

Výzkum sestával ze dvou hlavních fází. Nejprve bylo v téměř 300 sociálně vyloučených lokalitách po celé ČR provedeno dotazníkové šetření. Respondenti bydlící v těchto lokalitách byli dotazováni na řadu témat, od společenských problémů, strachu z kriminality a hodnocení institucí zajišťujících bezpečnost přes vlastní zkušenosti v roli obětí kriminality a diskriminace až po kontroly policií a orgánu sociálně-právní ochrany dětí i zkušenosti s pácháním kriminality. Za účelem srovnání pak tentýž dotazník, v mírně upravené podobě, vyplňovali také lidé žijící mimo navštívené sociálně vyloučené lokality, ale ve stejných obcích, kde se tyto lokality nacházejí.

„Zajímala nás především viktimizace, tedy proces, kdy někomu vzniká újma v důsledku jednání či nejednání jiných osob. V tomto ohledu můžeme konstatovat, že obyvatelé sociálně vyloučených lokalit jsou oproti svému okolí výrazně častěji viktimizováni,“ uvedl Ladislav Toušek, pod jehož vedením výzkumný tým pracoval.

Z výzkumu vyplynulo například také to, že uvnitř populace žijící v sociálně vyloučených lokalitách jsou kriminalitou ohroženi především mladí lidé a častěji také ti obyvatelé, kteří se hlásí k romské etnicitě či národnosti. Mezi nejčastější formy kriminality, jejichž obětí se lidé ze sociálně vyloučených lokalit stávali, patří násilí z nenávisti, krádeže, vyhrožování násilím a vandalismus. Nenávistné viktimizaci, tj. všem kategoriím kriminality, které byly motivovány předsudečně, byla v posledních 12 měsících vystavena zhruba pětina obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Diskriminován byl v posledních 12 měsících dokonce každý čtvrtý respondent, nejčastěji při hledání bydlení a hledání práce.