Volební speciál / 1

Do začátku krajských a senátních voleb zbývá jeden den. Volby do zastupitelstev krajů v třinácti krajích České republiky vyhlásil prezident republiky na dny 7. a 8. října. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Na většině míst Plzeňského kraje budeme ve volebních místnostech rozhodovat jen o složení krajského zastupitelstva, v senátním obvodě č. 7 Plzeň-město, kam patří druhý plzeňský obvod, celý okres Plzeň-jih, část Klatovska a obce v okolí Starého Plzence, se bude rozhodovat o novém senátorovi. Ve Starém Plzenci a v Losiné se ještě navíc uskuteční místní referendum.

Volit může státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Prokázat musí okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

ilustrační foto
ilustrační foto

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor“, případná prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem o volbách do zastupitelstev krajů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. V Plzeňském kraji jich máme sedmnáct. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Voliči je měli dostat nejpozději v úterý. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno.V tomto prostoru , tzv. za plentou, volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud dá na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Tam, kde se volí rovněž do Senátu, jsou obálky i lístky barevně odlišené. Vždy musí být v obálce jedné barvy jeden lístek shodné barvy. Jinak je hlasování neplatné.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad, a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Volební místnost pro místní referendum musí být na jiném místě, tedy v jiné místnosti, než se konají volby do krajského zastupitelstva a do Senátu.