Strategické plánování v Boru na Tachovsku

Bor u Tachova - náměstí Republiky a kostel sv. Mikuláše, foto: mubor.cz

Hlavní směry rozvoje města Bor a jeho částí na Tachovsku vytyčuje strategický  plán rozvoje na následujících 10 let. Je založený na vyváženém rozvoji ekonomických a sociálních aspektů kladoucí velký důraz na občanskou společnost. Vznikl tak dokument, který je spolu s územním plánem a městským rozpočtem „základním pilířem“ pro budoucí rozvoj Borska.

Jako horizont pro novou strategii rozvoje města byl zvolen rok 2020 s možností průběžné aktualizace. Na jeho zpracování se podílela nejen řada odborníků z různých oblastí, včetně zástupců města i členů zastupitelstva, ale také občané   města a jeho jednotlivých částí. Právě jejich podněty a připomínky přispěly k tomu, že byla zpracována strategie podchycující všechny problémy obyvatelstva, včetně stanovení priorit a návrhů opatření na jejich budoucí řešení.

„S přijetím zpracovaného dokumentu však práce nekončí, naopak přichází fáze jeho naplňování. Bude následovat zpracování Akčního plánu, souhrnu projektů, jejichž   příprava a realizace bude řešit konkrétní úkoly specifikované ve strategii. Plnění jednotlivých cílů bude pravidelně kontrolováno a o výsledcích budeme průběžně informovat. Pevně věřím, že stanovené cíle se v dlouhodobém časovém horizontu podaří naplnit a že dosažené změny přispějí ke zlepšení života nás všech, občanů v Borském regionu,“ uvedl Ing. Petr Myslivec, starosta města Bor.

V rámci využití komunitní metody byly dotazníky k dispozici k vyplnění on-line na stránkách města Bor. Další možností bylo vyzvednutí formuláře na podatelně MÚ Bor, poliklinice Bor a v informačním centru.  Jako metoda zpracování byla zvolena metoda strategického plánování využívaná ve vyspělých zemích Evropské unie, která sleduje komplexnost dokumentu (dotýká se všech důležitých sfér života města a okolních obcí), konsensuálnost (odráží společné zájmy různých zájmových skupin a občanů) a klade důraz na udržitelnost navrhovaného rozvoje v dlouhodobém měřítku (jako předpoklad pro rovnovážný a dlouhodobý rozvoj se zajištěním potřebné kvality života).