Radnice dá 3,7 milionu na výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity dětí a mládeže

ilustrační foto / plzen.cz

Dotační program města Plzně podpoří projekty, které se zabývají primární prevencí rizikového chování a mediální výchovou dětí a mládeže, dále projekty rozvíjející tělovýchovné aktivity, technické vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání. Celkem má být rozděleno 3,7 milionu korun.

„Cílem dotačního programu na podporu primární prevence rizikového chování a mediální výchovy je předcházení rizikovým jevům v chování žáků, jako jsou například záškoláctví, šikana, vandalismus, užívání návykových látek, patologické hráčství, sebepoškozování, rizikové sexuální chování a další negativní jevy, ale i podpora bezpečnosti užívání médií, a to především v souvislosti s rozvojem internetových médií a sociálních sítí,“ uvedla radní pro oblast školství Lucie Kantorová. V tomto programu má být rozděleno celkem 500 tisíc korun, nejvýše však 50 tisíc korun na jeden projekt.

Další dotační program má podporovat veškeré formy tělesných aktivit, volnočasových sportů, pořádání tělovýchovných soutěží pro žáky a prostřednictvím těchto i podobných aktivit chránit děti před negativními společenskými jevy. Také na tento program je určeno 500 tisíc korun, jednotlivé projekty mohou obdržet maximálně 50 tisíc korun.

Cílem dalšího dotačního programu na podporu aktivit k technickému vzdělávání je zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání a motivovat je pro studium řemeslných oborů. Snahou je tak připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů podporou motivačních projektů zaměřených na technické vzdělávání a podporou manuální zručnosti žáků. Objem finančních prostředků činí 1,2 milionu korun, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 100 tisíc korun.

Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání má podpořit realizaci vzdělávacích a výchovných projektů v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže jako primární prevence rizikového chování. Jde o celoroční projekty i jednorázové akce. Dotace není určena na čistě sportovní aktivity dětí a mládeže. V tomto programu má být rozděleno 1,5 milionu korun, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 50 tisíc korun.