Projekt Plzně za téměř 14 milionů cílí na osoby ohrožené ztrátou bydlení

Sociální bydlení, Ilustrační foto: Město Plzeň

Plzeň spustí 1. března velký tříletý projekt za téměř 14 milionů korun, který se zaměří na lidi ohrožené ztrátou bydlení. Cílem bude zajistit takovým osobám žijícím v Plzni dostupné nesegregované bydlení, stejně tak zajistit bydlení těm, kteří za něj platí nepřiměřeně vysoké částky. Kromě vytvoření funkčního systému sociálního bydlení město také odzkouší novou metodiku sociální práce s klienty a zaměří se i na prevenci ztráty bydlení. Na projekt nazvaný Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni získala radnice 11,8 milionu korun z Evropské unie a 1,39 milionu korun z národních veřejných zdrojů.

socbydleni2„Je zcestné se domnívat, že sociální bydlení znamená bydlení výhradně pro skupinu osob sociálně vyloučených nebo bezdomovců. Mezi zvláště ohrožené osoby, které nejsou schopny si zajistit adekvátní bydlení na volném trhu a kterým bude v rámci projektu věnována maximální pozornost, patří senioři, zdravotně postižení, mládež odcházející z dětských domovů, ovdovělí s dětmi nebo samoživitelky, tedy osoby přímo ohrožené ztrátou bydlení. Toto jsou klienti primárního zájmu města, těmto osobám by město Plzeň mělo poskytnout adekvátní a cenově přiměřené bydlení,“ vysvětlil primátor Martin Zrzavecký.

Podle Evy Herinkové, náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí, bude možné se problematice sociálního a dostupného bydlení nadstandardně věnovat díky tomu, že v rámci projektu vznikne nové oddělení při magistrátním odboru sociálních služeb. „Oddělení sociální práce a metodiky sociálního bydlení bude mít čtyři sociální pracovníky se specializací na práci s nájemníky sociálních bytů, čímž vznikne prostor věnovat se problematice sociálního a dostupného bydlení naplno,“ přiblížila Eva Herinková.

Pro potřeby projektu město vyčlení minimálně 35 bytů ze svého bytového fondu. „Na opravy některých z těchto bytů se budeme snažit získat dotaci z evropských zdrojů v rámci vyhlášených výzev. V městské ubytovně Plachého 52 by mělo vzniknout takzvané krizové bydlení – nouzový záchytný systém pro osoby a domácnosti, u kterých je nutné řešit bytovou nouzi akutně. Byty, které se budou opravovat z dotací EU, musí, podle pravidel, být označeny jako byty sociální. ‚Sociální byty‘ znamená, že vedle bydlení budou s těmito lidmi dlouhodobě pracovat sociální pracovníci. Podle pravidel pro výběr nájemců a uzavírání nájemních smluv  nesmí  nájem být uzavřen s někým, kdo má dluh na nájemném z minulých let, který nesplácí. První občané města Plzně by se do sociálních bytů mohli stěhovat v měsících červenec a srpen 2017,“ vysvětlil David Šlouf, radní pro oblast správy městských nemovitostí. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy k „sociálnímu bytu“ či poskytnutí „krizového ubytování“ bude vždy spolupráce se sociálním pracovníkem magistrátního odboru sociálních služeb.

Pilotní projekt města realizují společně magistrátní odbor sociálních služeb a odbor bytový, k součinnosti budou vyzvány i městské obvody, úřad práce a konkrétní neziskové organizace.

Plzeň je územně členěna na 10 obvodů a podle Aleny Hynkové, vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně je sociální práce roztříštěna, bez aplikace jednotných postupů jejího výkonu. „První měsíce projektu budou proto o nastavení systému celoměstské součinnosti, koncepční práci a tvorbě metodik, podle kterých budou do sociálních bytů vybíráni nájemci z cílových skupin,“ vysvětlila Alena Hynková. Cílové skupiny tvoří zejména rodiny s dětmi, samoživitelé, osoby s handicapem, ale i oběti domácího násilí nebo osoby opouštějící instituce.

„Výsledný model poskytované sociální práce musí být funkční a bezpečný, pro klienty motivační, s cílem umožnit zlepšení jejich nepříznivé sociální situace. Předpokladem je v tomto ohledu i úzká spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky,“ dodala Alena Hynková.

„Rozhodování o bytech je plně v kompetenci statutárního města Plzně. Po ukončení projektu bude vyhodnoceno, zda centralizace sociální práce spojená s bydlením je efektivní a tedy udržitelná nebo budou zpracované metodiky a zkušenosti přeneseny na jednotlivé městské obvody, které tak převezmou agendu realizovanou během projektu,“ doplnil Zdeněk Švarc, vedoucí magistrátního bytového odboru.

Součástí projektu je i zpracování zásadních analýz a podpůrných metodických materiálů potřebných pro aktualizaci Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020 včetně vzdělávání a systematického proškolování zainteresovaných osob. Koncepci sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020, která byla první svého druhu v rámci České republiky, schválili zastupitelé města Plzně v lednu 2016. Z dané koncepce už vyšel druhý akční plán, který Plzeň naplňuje. Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni je nadstavbou k těmto aktivitám.

Na projekt Plzeň získala prostředky z Operačního programu Zaměstnanost v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Předpokládané náklady na realizaci celého tříletého projektu činí 13 887 378 korun, z čehož 11 804 271 korun je příspěvek Evropské unie a 1 388 738 korun jsou národní veřejné zdroje. Statutární město Plzeň se bude na financování projektu podílet částkou 694 369 korun.