Představujeme Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou v Plzni

foto: SZŠ a VOŠZ Plzeň

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni má dlouholetou tradici. V současné době má 610 žáků na Střední zdravotnické škole, kteří studují v 5 různých oborech denní formy studia – Zdravotnické lyceum, Zdravotnický asistent, Laboratorní asistent, Asistent zubního technika, Masér sportovní a rekondiční. Na Vyšší odborné škole zdravotnické nyní studuje 370 studentů v 9 různých oborech denní a kombinované formy – Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný zdravotní laborant, Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný zdravotnický záchranář, Sociální práce a sociální pedagogika a Diplomovaná dentální hygienistka.

1.září 2018 byl na Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni otevřen nový obor Diplomovaná dětská sestra. Tento obor není úplně nový, vzdělávání dětských sester mělo na naší škole dlouholetou tradici, tudíž nelze mluvit o otevření nového oboru, ale o znovuotevření oboru již dobře známého a osvědčeného. Je samozřejmé, že současná doba klade i na dětské sestry vysoké požadavky, proto vzdělávací program tohoto oboru doznal výrazných změn. Dětské lékařství a ošetřovatelství je velice specifickým oborem. Péče o zdravé i nemocné děti má ve světě velmi dlouhou tradici, popisy péče o děti, výchova dětí i léčení některých dětských chorob jsou známy již ze starověkých textů.

Ve školním roce 1949/1950 vstoupil v platnost školský zákon o jednotné škole a přinesl ve vzdělávání zaměřeném na péči o děti změny. Byly zavedeny jednotné osnovy. Výuka probíhala na vyšších odborných školách sociálních a středních zdravotnických školách, trvala čtyři roky a byla ukončena maturitní zkouškou.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň

Změny ve výuce dětských sester byly ovlivněny Vyhláškou o zdravotnických pracovnících č. 77 z roku 1981. V tomto období došlo k velkému sjednocení studijních oborů Dětská sestra a Zdravotní sestra. Studium mělo společný odborný základ a tím byla umožněna a respektována zastupitelnost dětských a ženských sester. Výuka probíhala na středních zdravotnických školách.

Poslední denní čtyřleté studium se otevřelo ve školním roce 1996/1997. V letech 1995 – 1997 bylo možné dosáhnout kvalifikace dětské sestry rovněž pomaturitním kvalifikačním studiem, které trvalo dva roky.

Studium oboru Dětská setra bylo nahrazeno na vyšších odborných školách tříletým oborem Diplomovaná dětská sestra. Obor mohli studovat i absolventi jiných středních škol, nejen zdravotnických. Systém péče a zaměření na děti se v průběhu let výrazně změnil. Projevilo se to v humánnějším přístupu k dětem, chápání jejich integrity s matkou. Proto byly rozšiřovány nejen odborné vědomosti, ale studenti se učili zvládat umění komunikace, vnímat etické aspekty. Na studium byly kladeny velké nároky.

Bližší informace o škole naleznete na webových stránkách www.zdravka-plzen.cz.

Po vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004 se změnily podmínky pro vzdělávání sester. Dle zákona č. 96/2004 Sb. byl obor Dětská sestra přesunut do celoživotního vzdělávání. Pokud se chtěla všeobecná sestra stát dětskou sestrou, musela absolvovat specializační studium Ošetřovatelská péče v pediatrii, intenzivní péče v pediatrii v NCO NZO v Brně.

Praxe ovšem ukázala, že dětské ošetřovatelství je oborem velice specifickým. Vyžaduje velikou odpovědnost, pečlivost spolehlivost, emoční stabilitu, trpělivost, schopnost týmové práce, kreativitu, ochotu učit se novým věcem a projevovat úctu pacientům i spolupracovníkům, současně též fyzickou zdatnost, výdrž a zručnost. Nelze opomenout ani pedagogický talent. Proto jej mohou vykonávat pouze vysoce kvalifikovaní odborníci.

V současnosti se projevuje úbytek kvalifikovaného personálu, neboť absolventi NCO NZO nestačí pokrýt potřeby dětských klinik a dalších zdravotnických zařízení. Proto zákon č. 201/2017 Sb, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., vrací obor Diplomovaná dětská sestra do kvalifikační formy vzdělávání.

Na VOŠZ v Plzni v tomto školním roce zahájilo studium 1. ročníku oboru Diplomovaná dětská sestra 12 studentek. Studijní obor je tříletý, ukončený absolutoriem, absolvent obdrží titul DiS. Je možnost rovněž zkrácené formy studia (tzv. 4+1), jehož podmínkou je získaná kvalifikace praktické sestry, všeobecné sestry, zdravotnického záchranáře nebo porodní asistentky a splnění podmínek 1. a 2. ročníku studia. Poté mohou být uchazeči přijati do 3. ročníku. Absolutorium se skládá z teoretické zkoušky z ošetřovatelství, z vybraných klinických a humanitních předmětů a ze zkoušky z cizího jazyka. Součástí absolutoria je obhajoba absolventské práce.