Plzeňská radnice má plán jak zlepšit vzdělávání na základních školách

Rada města Plzně schválila Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání v území Obce s rozšířenou působností Plzeň. Zaměřen je na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let s cílem rozvinout potenciál každého dítěte. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena infrastruktura a vybavení škol a spolupráce škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.

 „Místní akční plán obsahuje charakteristiku školství v území ORP Plzeň, dopravní dostupnost škol v území, analýzu dotčených skupin v oblasti vzdělávání a jejich zapojení do tvorby plánu, způsoby spolupráce a komunikace. Také vymezuje například problémové oblasti a klíčové problémy, současně definuje vize, priority a strategické cíle pro další roky. Součástí je i seznam projektových záměrů, tedy toho, co chtějí jednotliví zřizovatelé na školách realizovat,“ přiblížila Eva Herinková, náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí.

Projektové záměry jsou obsaženy v takzvaném Strategickém rámci Místního akčního plánu, což je „živý“ dokument a další návrhy projektových záměrů mohou být zařazovány i po jeho vzniku. Seznam projektových záměrů je aktualizován a schvalován vždy jedenkrát za šest měsíců až do roku 2023. Mezi projektové záměry patří například vybavování škol tablety, vybavování odborných učeben, rekonstrukce odborných učeben dílen, obnova vybavení počítačové techniky, bezbariérové úpravy na školách, vybavení pomůckami pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu a další.

Zlepšení místního vzdělávacího systému umožní v některých případech odstranit selektivnost vzdělávací sítě, připraví fungující systém podpory dětí a žáků ohrožených neúspěchem, zároveň celkově zvýší kvalitu poskytovaného vzdělávání. Ke konkrétním výsledkům by mělo patřit snižování počtu žáků opakujících ročník, snížení počtu absencí a zlepšení studijních výsledků žáků. Výsledkem dlouhodobé podpory v území by mělo být zvyšující se pozitivní hodnocení systémových kroků ze strany zřizovatelů, ředitelů i jednotlivých učitelů a zvyšující se důvěra rodičů v kvalitu škol. Zlepšující se kompetence učitelů zvyšují jejich očekávání vzhledem ke vzdělávacím výsledkům žáků.