Plzeňská práva budou mít nového děkana. Povede je Stanislav Balík

foto: plzen.cz

Novým děkanem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni pro další čtyřleté funkční období bude pedagog, advokát a bývalý soudce Ústavního soudu ČR Stanislav Balík. V pondělí 14. října o tom rozhodl Akademický senát Fakulty právnické ZČU. Z šestnácti přítomných členů osmnáctičlenného senátu se jich 15 vyslovilo pro Stanislava Balíka. Ten byl na tuto funkci navržen jako jediný. Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede Stanislav Balík fakultu od 25. ledna 2020 do ledna 2024.

Funkci děkana Fakulty právnické ZČU převezme Stanislav Balík po současném děkanovi Janu Paulym. Ten vedl fakultu od ledna 2012, tedy dvě po sobě jdoucí funkční období, a kandidovat proto nemohl. Jako děkan hodlá Stanislav Balík podle svých slov kontinuálně navázat na chvályhodné výsledky, jichž dosáhli stávající děkan Jan Pauly, vedení fakulty a celá její akademická obec.

V oblasti akreditační bude podporovat personální rozvoj na jednotlivých katedrách tak, aby fakulta znovu obstála jak po pěti, tak po deseti letech. Hodlá usilovat o rozšíření akreditací minimálně v oblasti Ph.D. pro další právní odvětví.

Fakultu právnickou pokládá Stanislav Balík za jeden ze stabilizovaných pilířů Západočeské univerzity. Za vynikající východisko, na něž je potřeba navázat, považuje stávající kolegiální mezifakultní spolupráci a sounáležitost akademické obce ZČU. Za důležitou považuje také spolupráci s právnickými fakultami v České republice. Podstatné je podle něj další prohloubení spolupráce fakulty s praxí, především pak s profesními komorami (Česká advokátní komora, Notářská komora ČR, Exekutorská komora ČR) i s profesními uniemi (Soudcovská unie, Unie státních zástupců).