Plzeň vyhlásila dotační programy v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

ilustrační foto

Rada města Plzně schválila vyhlášení dotačních programů v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2019 Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně. Pro příští rok jsou vyhlášeny celkem čtyři dotační okruhy.

Cílem dotačního programu na podporu primární prevence rizikového chování ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně je předcházení rizikovým jevům v chování žáků (záškoláctví, šikana, krizové situace spojené s násilím, vandalismus, kriminalita, delikvence, poruchy příjmu potravy, rasismus, xenofobie, závislost na politickém a náboženském extremismu, užívání návykových látek, závislost na virtuálních drogách, patologické hráčství, sebepoškozování, rizikové sexuální chování) a spolupráce základních škol s odborníky z jiných rezortů a nestátními organizacemi zabývajícími se prevencí rizikového chování.

Podpora tělovýchovných a pohybových aktivit ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně si klade za cíl především vzbudit zájem žáků o pravidelnou sportovní činnost, podporovat veškeré formy tělesných aktivit, volnočasových sportů, motivovat k aktivnímu přístupu k životu, posilovat sportovního ducha, podporovat pořádání tělovýchovných soutěží pro žáky a prostřednictvím těchto aktivit chránit děti před negativními společenskými jevy v souladu se školním vzdělávacím programem dané školy.

Podpora aktivit k technickému vzdělávání má za cíl navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů podporou motivačních projektů zaměřených na technické vzdělávání a podporou manuální zručnosti žáků. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na program činí 1,2 milionu korun, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 100 tisíc korun, což odpovídá maximální výši žádané dotace v částce 100 tisíc korun.

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání podporuje realizaci vzdělávacích a výchovných projektů v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže jako primární prevence rizikového chování (celoroční projekty i jednorázové akce). Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na program činí 1,5 milionu korun, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 50 tisíc korun, což odpovídá maximální výši žádané dotace v částce 50 tisíc korun.

Termín pro podávání žádostí o dotaci je stanoven od 3. září do 15. listopadu 2018. O udělení dotace se bude rozhodovat od února do dubna 2019.