Plzeňská radnice letos mimo jiné upraví fungování ubytovny v Plachého

ilustrační foto

Rada města Plzně schválila Akční plán pro rok 2017 ke Koncepci sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020. Obsahuje opatření, jimiž chce město zajistit dostupné bydlení pro seniory včetně pro ně určených komunitních bytů, stejně tak zajistit takové bydlení pro samoživitelky a samoživitele s nízkými příjmy. Plán obsahuje i návrh na změnu fungování ubytovny v Plachého 52, s níž se počítá pro krizové bydlení, a mimo jiné i rekonstrukci bytového domu v Plachého 42, který začne sloužit tréninkovému bydlení. Radnice také bude realizovat velký tříletý projekt Pilotního testování koncepce sociálního bydlení v Plzni.

„Významnou skupinou, na niž se v koncepci zaměřujeme, jsou senioři. Plzeň je jedním z měst s nejvyšší hodnotou indexu stáří v České republice a demografické stárnutí se bude prohlubovat. S tím souvisí i ohrožení seniorů chudobou, kdy po zaplacení výdajů na bydlení nejsou schopni uhradit ostatní elementární životní potřeby,“ přiblížila náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

Město se proto snaží zajistit pro seniory další kapacity dostupného bydlení. Má pro to vyčleněny zejména domy v ulici Plachého 44 a 46, jež budou kompletně zrekonstruovány, a také lokalitu Zátiší, na niž byla loni vyhotovena dokumentace pro územní rozhodnutí. „Letos by měl být vysoutěžen a zadán zhotovitel projektové dokumentace pro stavební povolení a revitalizaci celé lokality Zátiší,“ uvedl radní pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf. V lokalitě město plánuje v rámci tří etap výstavbu 18 bytových domů až se 195 byty o velikostech 1+kk a 2+kk.

V souvislosti se seniory počítá také Plzeň s budováním komunitních bytů. Aktuálně staví 11 bytů v nástavbě objektu U jam 23, a to včetně jednoho sdíleného společného prostoru. Termín dokončení je stanoven do 30. června 2017. „Komunita je prevencí před osaměním. Potřebujeme takové byty, tedy komunitní, bezbariérové, s dostupnými službami a podporou, s možnou perspektivou dožití,“ doplnila Eva Herinková.

Další skupinou, na níž se město ve své koncepci, a tedy i akčním plánu zaměřuje, jsou samoživitelky a samoživitelé s nízkými příjmy. Jim by měl být určen jeden vchod v Plachého 48, v letošním roce se počítá s provedením výběrového řízení na zhotovitele stavebních úprav těchto domů.

Upravena v letošním roce bude také směrnice vztahující se k ubytovně Plachého 52, která by měla začít fungovat jako krizové bydlení. Cílovou skupinou jsou osoby, u nichž je výrazné riziko újmy na zdraví či životě. „Jde například o oběti domácího násilí, osoby, které se ocitnou na ulici kvůli výpovědi z bytu nebo nešťastným rodinným konstelacím a další. S klienty bude probíhat intenzivní sociální práce,“ uvedla Alena Hynková, vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb.

Velkým projektem, do něhož město vstoupilo 1. březnem, je tříletý projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni. I ten se zaměří na lidi ohrožené ztrátou bydlení. Cílem bude zajistit takovým osobám žijícím v Plzni dostupné nesegregované bydlení, stejně tak zajistit bydlení těm, kteří za něj platí nepřiměřeně vysoké částky. Kromě vytvoření funkčního systému sociálního bydlení město také odzkouší novou metodiku sociální práce s klienty a zaměří se i na prevenci ztráty bydlení. Na projekt získala radnice 11,8 milionu korun z Evropské unie a 1,39 milionu korun z národních veřejných zdrojů.