Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni získá dotaci 13,193 milionu

ilustrační foto

Zastupitelstvo Plzně schválilo přijetí dotace 13,193 milionu korun na projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni. Peníze jdou z Operačního programu Zaměstnanost v gesci ministerstva práce a sociálních věcí. Tříletý projekt, jejž krajská metropole spustila 1. března, se zaměřuje na Plzeňany ohrožené ztrátou bydlení. Cílem je zajistit jim dostupné nesegregované bydlení, stejně tak zajistit bydlení těm, kteří za něj platí nepřiměřeně vysoké částky. Kromě vytvoření funkčního systému sociálního bydlení město odzkouší novou metodiku sociální práce s klienty a zaměří se i na prevenci ztráty bydlení.

„Mezi zvláště ohrožené osoby, které nejsou schopny si zajistit adekvátní bydlení na volném trhu a kterým bude v rámci projektu věnována maximální pozornost, patří senioři, zdravotně postižení, mládež odcházející z dětských domovů, ovdovělí s dětmi nebo samoživitelky, tedy osoby přímo ohrožené ztrátou bydlení. Těmto osobám by město Plzeň mělo poskytnout adekvátní a cenově přiměřené bydlení,“ uvedla náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

Pro potřeby projektu město vyčlení minimálně 35 bytů ze svého fondu. Na opravy některých z nich se bude snažit získat dotaci z evropských zdrojů. V městské ubytovně Plachého 52 by mělo vzniknout takzvané krizové bydlení – nouzový záchytný systém pro osoby a domácnosti, u kterých je nutné řešit bytovou nouzi akutně. Byty, jež se budou opravovat z dotací EU, musí být označeny jako byty sociální, což znamená, že vedle bydlení budou s těmito lidmi dlouhodobě pracovat sociální pracovníci. Podle pravidel pro výběr nájemců a uzavírání nájemních smluv  nesmí  nájem být uzavřen s někým, kdo má dluh na nájemném z minulých let, který nesplácí. První občané města Plzně se do sociálních bytů nastěhují na přelomu léta a podzimu. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy k „sociálnímu bytu“ či poskytnutí „krizového ubytování“ bude vždy spolupráce se sociálním pracovníkem magistrátního odboru sociálních služeb. Pilotní projekt realizují společně magistrátní odbor sociálních služeb, prostřednictvím oddělení sociální práce a metodiky sociálního bydlení, a odbor bytový – k součinnosti budou vyzvány i městské obvody, úřad práce a konkrétní neziskové organizace.

Plzeň je územně členěna na 10 obvodů a podle Aleny Hynkové, vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně, je sociální práce roztříštěna bez aplikace jednotných postupů jejího výkonu. „První měsíce projektu budou proto o nastavení systému celoměstské součinnosti, koncepční práci a tvorbě metodik, podle nichž budou do sociálních bytů vybíráni nájemci z cílových skupin,“ vysvětlila Alena Hynková. Cílové skupiny tvoří zejména rodiny s dětmi, samoživitelé, osoby s handicapem, ale i oběti domácího násilí nebo osoby opouštějící instituce.

Součástí projektu je i zpracování zásadních analýz a podpůrných metodických materiálů potřebných pro aktualizaci Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020 včetně vzdělávání a systematického proškolování zainteresovaných osob. Koncepci sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020, která byla první svého druhu v rámci České republiky, schválili zastupitelé v lednu 2016. Z dané koncepce už vyšel druhý akční plán, který Plzeň naplňuje. Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni je nadstavbou k těmto aktivitám. Na projektu se bude město Plzeň podílet částkou 694 369 korun.