Odvolání ředitele NP Šumava se nelíbí Plzeňskému kraji

Odvolání ministrem

Je jen těžko pochopitelné, proč ministr Brabec odvolal ředitele Mánka a co tím zamýšlel. Tento krok však zcela jistě nepovede k uklidnění situace a může lehce zmařit několik let trvající proces obnovy křehké důvěry regionu ve Správu NP Šumava a identifikaci regionu se samotnou existencí národního parku. „Nebo je právě tato spolupráce a jednota regionu a Správy v názorech na budoucí směrování NP Šumava některým zúčastněným, včetně ministerstva, trnem v oku a je potřeba ji rozbít?“ uvažuje radní Václav Štekl. To však ukáže až budoucí vývoj.

Mánek a kraje

Do odvolání ředitele Mánka panovala mezi kraji, obcemi a Správou NP shoda na budoucím směrování a vývoji Národního parku Šumava. Komunikace mezi těmito subjekty byla na vysoké úrovni. „Neodůvodněným krokem pana ministra nepochybně dojde k rozbití této shody a k destabilizaci situace, která v době, kdy není vyřešena otázka zákona o Národním parku Šumava, jakožto nejzásadnějšího dokumentu, kterým se chod NP musí řídit, Šumavě jen škodí. Ruku v ruce se zákonem je na stole otázka návrhu zónace území národního parku, která musí jednoznačně stanovit územní strategii péče o národní park. V neposlední řadě je zde plán péče o NP Šumava, který ministerstvo životního prostředí schválilo a který má být v péči o území uplatňován,“ vyjmenovává problematické momenty člen Rady Plzeňského kraje Václav Štekl. „Dosavadní ředitel Mánek se aktivně účastnil všech diskusí nad těmito tématy, zná jejich okolnosti a historii a prokázal se v mnoha případech jako úspěšný mediátor, schopný vyjednat maximálně možný a všestranně přijatelný kompromis mezi četnými a často protichůdnými zájmy. Kromě toho je třeba zdůraznit, že se pod jeho vedením zcela zásadně zlepšila a stabilizovala ekonomická situace Správy NP Šumava, došlo k optimalizaci organizační a personální struktury Správy a v neposlední řadě byla zastavena kůrovcová kalamita v lesích NP Šumava,“ shrnuje Václav Štekl.

Zájmové skupiny proti NP Šumava

Podle něj se pod vedením Jiřího Mánka a jeho předchůdce Jana Stráského velmi zásadně zlepšila komunikace Správy s regionem, tj. obcemi a kraji, na jejichž území se NP Šumava nachází, a výrazně se zlepšil i vztah k návštěvníkům Šumavy. Kritické hlasy směrem k řediteli Mánkovi zaznívaly téměř výhradně ze strany různých zájmových skupin a okrajových částí celého spektra lidí, kteří se o dění v NP Šumava zajímají, hodnotí radní Václav Štekl. „Kritika z těchto míst je však pochopitelná. Ten, kdo nese zodpovědnost, se nemůže přiklánět ke stranám vedoucím pouze monolog a neustále vršícím své požadavky, ale musí umět vyjednat dohodu mezi stranami vedoucími věcný a konstruktivní dialog,“ říká Václav Štekl.