Odpadový Oskar právem opatří Nezvěsticím

Betonové skříně pro pytle na odpad od chatařů v Nezvěsticích

Nezvěstice   na jižním Plzeňsku dosahují velmi dobrých výsledků v odpadovém hospodářství. V katastru obce se navíc nachází několik chatových osad (cca 100 rekreačních objektů), přesto tady vykazují dlouhodobě nízkou produkci směsných komunálních odpadů a dobrou úroveň recyklace. Za těmito dobrými výsledky stojí celkové nastavení systému nakládání s odpady v obci, způsob platby za odpady a práce s veřejností. Do barevných kontejnerů třídí papír, sklo, kovy, drobný elektroodpad, textil a použité rostlinné oleje. Zajištěn je i zpětný odběr baterií a světelných zdrojů (zářivky, výbojky, LED zdroje). Do pytlů se třídí plasty (domácnosti pytle na třídění plastů obdrží po zaplacení ročního poplatku za SKO 4/ks/osoba/rok a další si mohou dokoupit).

Přitom tady dlouhodobě spolupracují na vývozu biologického a objemného odpadu s místní zemědělskou firmou. Ta  vyváží naplněné kontejnery a provádí jejich opravy. Biologický odpad je odvážen do nedaleké kompostárny soukromého zemědělce. Dřevní hmotu (větve, vánoční stromky, keře, atd…) umožňuje obec občanům svážet na určené místo. Tento materiál je poté štěpkován soukromou firmou a štěpka je dodávána do Plzeňské teplárny. Takto stanovený systém je pro občany i obec zdarma.

Díky iniciativě a zodpovědnosti občanů tady nemusí  vynakládat zbytečně finanční prostředky na zřízení a provoz sběrného dvora a likvidaci černých skládek.   Při velikosti  Nezvěstic totiž  nelze zajistit efektivní fungování sběrného dvora, a tím ani získat dotaci na jeho zřízení.  Zajímavým způsobem je v obci vyřešeno odkládání pytlů na směsný odpad (černé) a plasty (žluté) od chatařů a chalupářů. Pro jejich odkládání využila obec betonová stání, která se dříve využívala u bytových domů pro kovové popelnice. Nyní jsou tyto betonové skříně umístěny přímo u výjezdu z chatových oblastí. A jsou uzavíratelná, což zabraňuje roztrhání plastových pytlů zvěří.