Obyvatelé Skvrňan diskutovali o tom, jak bude vypadat údolí Vejprnického potoka

foto: ÚKR

Téměř stovka obyvatel Skvrňan i dalších částí města přišla na veřejnou diskuzi o budoucnosti údolí Vejprnického potoka. Ve společenském sále Střední odborné školy elektrotechnické je za účasti starosty městského obvodu Plzeň 3 Davida Procházky a místostarosty Petra Balouna s návrhem revitalizace seznámili zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a také zástupci zpracovatele architektonicko-krajinářské studie.

foto: ÚKR

Během téměř dvouhodinového setkání se diskutovalo o návrhu, k jehož vytvoření přispěli i samotní obyvatelé Plzně. Ti se totiž během příprav studie vyjádřili prostřednictvím dotazníkového šetření k tomu, jak by si přáli, aby se údolí v budoucnu změnilo.

Vlastní architektonicko-krajinářskou studii představil Miroslav Hájek. Nejprve účastníky projednání seznámil s celkovým pohledem na řešené území a vysvětlil, jaké jsou zde příležitosti pro vylepšení a kde jsou naopak limity, které brání využití celé plochy, jako je například záplavové území nebo vedení velmi vysokého napětí, které

foto: ÚKR

se táhne celým údolím vč. ochranných pásem. Následovala prezentace navržených úprav. V návrhu se objevují oddychové zóny, často obyvateli žádané stezky pro pěší či cyklisty a v neposlední řadě i několik pobytových luk, jezírek či mokřadů. Z konkrétních architektonických prvků představil altán u „bobřího mokřadu“, park s ovocnými stromy v blízkosti dětského hřiště, či tak zvané „Robinsonádní hřiště“ tematicky laděné do známého příběhu, které by mohlo obsahovat i přírodní amfiteátr. Představena byla i etapizace jednotlivých úprav, dle které by v první řadě mělo dojít na seče, prořezání náletových dřevin a úklid údolí.

Po představení studie nastal čas pro diskusi s občany. „Obyvatele přilehlých oblastí nejvíce zajímalo, jaký je časový horizont úprav a jaké prvky v údolí navrhujeme. Objevil se také dotaz, zda s relaxačními prvky myslíme i na potřeby seniorů, kteří údolí často využívají,“ sdělila Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a dodává, „všechny podněty získané diskusí s občany byly zaznamenány, budou posouzeny a relevantní z nich, což je v tomto případě většina, následně zapracovány do finální studie.“