Na větší bezpečnost dostanou obce peníze

ilustrační foto / plzen.cz

Jedním z aktuálních bezpečnostních problémů, s nimiž se potýká Plzeňský kraj,  je  zaměstnávání cizinců v průmyslových zónách a s ní spojená proměna bezpečnostní situace.   K řešení problematiky byla ustavena pracovní skupina koordinovaná ministerstvem vnitra, kde jsou zastoupeny jak dotčené úřady, tak kraje a obce. Jedním ze závěrů z jednání se starosti dotčených obcí je potřeba finanční podpory menších obcí při zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na jejich území prostřednictvím obecní policie. Za tímto účelem byl zpracován  dotační program „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti v souvislosti s rozvojem průmyslových zón“ ve výši 3 miliony korun.

Žadatelem o dotaci může být obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2 000, která nemá zřízenou obecní policii. Finanční podpora bude poskytnuta maximálně do výše 85 % celkových nákladů na realizaci projektu. Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 500 000 Kč. Financovat z dotace lze maximálně 12 měsíců činnosti obecní policie na území obce. Podpora se poskytuje na neinvestiční výdaje bezprostředně a nezbytně nutné pro činnost obecní policie.

V případě zajištění veřejného pořádku prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy je dotace určena na náklady hrazené příjemcem dotace obci zřizující obecní policii, jejíž strážníci plní úkoly na území příjemce na základě veřejnoprávní smlouvy. V případě zajištění veřejného pořádku zřízením vlastní obecní policie je dotace určena na neinvestiční náklady jako jsou např. náklady na mzdy, pojistné na sociální zabezpečení, školení, kurzy, výstroj, provozní náklady. Z dotace nelze hradit náklady na výzbroj.