Na prevenci kriminality poskytne Plzeň 300 tisíc 13 žadatelům o dotaci

Magistrát města Plzně. Foto Richard Beneš

Do projektů týkajících se prevence kriminality investuje město Plzeň 298 tisíc korun. Komise bezpečnosti, protidrogové prevence a kriminality vyhlásila daný dotační program na rok 2019 v únoru letošního roku. Obdržela celkem 13 žádostí o podporu. Rozdělení dotace už schválilo městské zastupitelstvo.

„Cílem poskytnutí dotací v oblasti prevence kriminality je předcházení společensky nežádoucím jevům a trestné činnosti. Podporu získaly zejména projekty s dlouhodobým charakterem činnosti, významné jednorázové projekty nebo programy zcela nové, které mohou přispět k řešení aktuální bezpečnostní situace ve městě. Dále jsme podpořili projekty na sociální nebo situační prevenci kriminality, popřípadě na poskytování informací občanům o možnostech ochrany před zločinem,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký (ČSSD).

Společnost Tady a Teď získá 30 tisíc korun na letní týdenní motivační pobyt pro klienty svého střediska. Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy vybaví konzultační místnost krizového centra Plus a připraví prostředí krizového centra na kontakt s dětmi a mladými lidmi v tíživé situaci. Příspěvek města činí 20 tisíc korun. Celkem 30 tisíc korun obdrží Duha Kopretina Plzeň na projekt Kopretina 2019.

Středisko křesťanské pomoci Plzeň připravilo akci Šlapu, šlapeš, šlapeme, na kole dál dojedeme, která podpoří osoby, které se rozhodly řešit problém závislosti na návykových látkách, udělená částka činí 29 tisíc korun. Cílem je tyto osoby podpořit a pomoci jim návratu do společnosti včetně celkové harmonizace osobnosti. Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň obdrží 20 tisíc korun na doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin.

Ponton v rámci projektu NZDM Pixla poskytuje sociální službu, která podporuje děti a mladé lidi vyrůstající v prostředí sociálního vyloučení při jejich dospívání formou poradenství a zprostředkování bezpečného prostředí pro trávení volného času. Výše podpory od města činí 20 tisíc korun. Středisko následné péče POINT 14 obdrží 30 tisíc korun na pomoc lidem s drogovými delikty, kteří opouští věznici a projevili zájem o resocializaci v chráněném prostředí, a osm tisíc korun na Dámský klub. Ten reaguje na potřeby žen užívajících návykové látky a žijí zejména na ulici. SHM Klub Plzeň připravil pro letošní rok projekt JÁ a TY to jsme MY, který je preventivním programem zaměřeným na podporu a rozvoj života dětí a mládeže ve vrstevnické skupině. Získá od města 31 tisíc korun.

Člověk v tísni dostane 30 tisíc korun na vzdělávání pracovníků probačního a resocializačního programu pro mládež a pro dospělé Na cestě k odpovědnosti. ARTEDA získá finanční podporu 30 tisíc korun na výchovná opatření pro nezletilé a mladistvé. Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM požádalo o dotaci na Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění, získá 20 tisíc korun.