Hlavní tah na Klatovy se promění. Zmírnit nehodovost by měla čtyřproudová silnice

Silnice na Přeštice bývá často hodně přetížená. Ilustrační foto: ŘSD

Už příští rok by se mohlo začít s realizací přestavby částí hlavního tahu z Plzně na Klatovy. Silnice I/27 se v úseku Šlovice – Přeštice přemění na kapacitní čtyřpruhovou komunikaci, která bezpečně převede vysoké dopravní zátěže a vyřeší problematiku průchodu silnice I. třídy obcí Horní Lukavice jejím obchvatem. Zároveň také dojde k odstranění nehodového úseku v prostoru Vysoké.

„V současné době probíhají stavební řízení, některá stavební povolení jsou již vydána, dokončuje se majetkoprávní vypořádání. Na stavbu je rovněž již zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby a v současné době se připravuje tendrová dokumentace k vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby,“ uvedlo Ředitelství silnic a dálnic.

Stavba přeložky silnice I/27 začíná v místech dokončeného přivaděče Litice–Šlovice. Trasa nové komunikace naváže v prostoru „U Vysoké“ na stávající I/27 a jde s ní v souběhu po její západní straně. Poté co opustí les, jde trasa v polích mezi stávající komunikací a obcí Chlumčany, stáčí se jihozápadně a těsně míjí v hlubokém zářezu čerpací stanici pohonných hmot. Zde je navržena mimoúrovňová křižovatka (MÚK) se dvěma kruhovými objezdy. Dále trasa klesá napříč zemědělskými pozemky nalevo od stávající I/27, vychází ze zářezu do vysokého násypu k silnici vedoucí z Chlumčan do Horní Lukavice, kterou překonává mostem. Obchází západně obec Horní Lukavice a začíná opět stoupat koridorem do prostoru křížení se stávající silnicí směrem na Dnešice. V těchto místech se nachází další mimoúrovňová křižovatka s jedním kruhovým objezdem. Po dalších zhruba 500 metrech stavba končí mezi obcemi Horní Lukavice a Přeštice, kde se napojuje již dvoupruhem na stávající komunikaci I/27. Připojení na silniční síť je dvěma mimoúrovňovými křižovatkami, všechny ostatní přímé sjezdy a odbočení ze silnice I/27 budou zrušeny. Obsluha území je zajištěna sítí nově navržených místních komunikací a polních cest, napojením na silnici III. třídy.