Fakulta zdravotnických studií má nového děkana

foto: ZČU

Do funkce děkana Fakulty zdravotnických studií nastupuje Lukáš Štich, který povede fakultu po dobu dalších čtyř let do roku 2023. V čele fakulty před ním stála děkanka Ilona Mauritzová.

Fakulta, do jejíhož čela Lukáš Štich nastoupil, je nejmladší z fakult Západočeské univerzity. Nový děkan ve svém projevu vyjádřil přání spojovat lidi na fakultě i mimo ni v rámci spolupracujících institucí a pečovat o důstojné, přátelské a zároveň motivující prostředí pro pracovníky i studenty, čímž bude usilovat o rozvoj intelektuálního a tvůrčího potenciálu celé fakulty.

Nový děkan si přeje, aby byla FZS pro studenty i zaměstnance prestižní institucí. Bude usilovat o maximální zapojení studentů do tvůrčích a výzkumných aktivit fakulty a důležitý směr, na který zaměří svoji pozornost, představuje rozvíjení mezinárodních vztahů, které podporují projektovou a výzkumnou spolupráci a otevírají studentům i zaměstnancům širší možnosti jejich odborného rozvoje.

Jako děkan chce Lukáš Štich sloužit nejen akademické obci své fakulty, ale také základní ideji toho, čím má univerzita být. „Každá univerzita má poslání nejen vzdělávat a posouvat hranice lidského poznání, ale zároveň působí ve společnosti jako instance umožňující společenské sebepoznání. Přebírám na tomto místě zodpovědnost za fakultu a pokusím se uchopit tuto příležitost, kterou dnes společně s fakultou mám,“ uvedl ve svém inauguračním projevu.