Fakulta zdravotnických studií dostala akreditace na stěžejní čtyři obory

Fakulta zdravotnických studií.

Rada Národního akreditačního úřadu udělila akreditaci stěžejním studijním programům Fakulty zdravotnických studií ZČU, a to na maximální možnou dobu deseti let. Fakulta tak splnila podmínky nového systému akreditací, který přinesla novela vysokoškolského zákona z roku 2016. 

Fakulta zdravotnických studií vyhověla akreditačním standardům a získala čtyři akreditace. Jedním z projevů je i to, že dřívější studijní obory se nyní mění na studijní programy. Fakulta získala akreditaci pro profesní bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství, který jak v prezenční, tak kombinované formě studia připravuje studenty pro profesi všeobecné sestry. Absolventi programu jsou schopni samostatně řídit a poskytovat ošetřovatelskou péči na  ambulantních a lůžkových pracovištích i v privátních ošetřovatelských organizacích. Pro akademický rok 2019/20 plánuje fakulta přijmout do tohoto studijního programu zhruba 90 uchazečů.

Dalším profesním studijním programem je Porodní asistence. Jeho absolventi jsou připraveni pro poskytování zdravotní péče v porodní asistenci, zajišťují nezbytný dohled a poskytují rady ženám během těhotenství, porodu a šestinedělí, vedou fyziologický porod a pečují o novorozence. Uplatnění naleznou i v péči o ženu na úseku gynekologie. V příštím akademickém roce by do prvního ročníku tohoto studijního programu mohlo nastoupit 30 studentů.

Akreditace byla udělena i profesnímu studijnímu programu Fyzioterapie, který připravuje odborníky zajišťující celý proces rehabilitací. Absolventi mají široké praktické dovednosti v oboru fyzikální terapie, kinezioterapie a ergoterapie, které jsou schopni cíleně aplikovat dle aktuálního stavu klienta. Své uplatnění nacházejí především v nemocnicích na odděleních léčebné rehabilitace a fyzikální terapie, v centrech léčebné rehabilitace, v rehabilitačních ústavech a také v lázeňské péči. Do tohoto studijního programu chce fakulta přijmout přibližně 40 uchazečů.

Zatím posledním nově akreditovaným profesním studijním programem je Ergoterapie. Absolventi mohou vykonávat odbornou činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče. Uplatnění najdou v sociálních službách pro děti a seniory, v zařízeních pro osoby s duševním onemocněním, v oblasti domácí a komunitní péče, v programech předpracovní a pracovní rehabilitace. Mohou pracovat také v chráněných dílnách, v chráněném bydlení nebo působit v osobní asistenci, ale také ve speciálních školách a mateřských školách nebo například při vývoji a výrobě kompenzačních pomůcek. Pro příští akademický rok by ke studiu tohoto programu mělo nastoupit zhruba 30 uchazečů.

Všechny bakalářské studijní programy jsou tříleté a jsou určené pro absolventy středních škol s maturitou. Fakulta je uchazečům nabízí již pro akademický rok 2019/20. Přihlášky ke studiu fakulta přijímá do 31. března 2019, a to v elektronické formě. Pro zájemce o studium fakulta připravila i letos přípravné kurzy na přijímací zkoušky.