Amfiteátr i dětské hřiště. Údolí Vejprnického potoka projde proměnou

Lokalita Vejprnického potoka.

Výraznou revitalizaci by se mělo dočkat údolí Vejprnického potoka v Plzni na Skvrňanech. Architekti ve studii, kterou schválili plzeňští radní, navrhli umístit v lokalitě několik architektonických prvků, jako jsou například altán, dětské hřiště s blízkým ovocným sadem či takzvané „Robinsonádní hřiště“ tematicky laděné do známého příběhu. V údolí by dle studie mohl být i přírodní amfiteátr. Už letos město začne s intenzivnější údržbou území.

„Studie bude sloužit jako podklad pro další stupně projektové dokumentace, avšak už letos by se mělo začít s intenzivnější údržbou tohoto území. V prvních fázích by měla revitalizace probíhat především na městských pozemcích. V případě, že by se úpravy měly dotknout pozemků v soukromém vlastnictví, bude další postup projednáván s jejich majiteli,“ doplnil Pavel Šindelář.

Studie zahrnuje i podněty občanů. Útvar koncepce a rozvoje zjišťoval jejich názor nejprve dotazníkovým šetřením, ve kterém bylo možné se vyjádřit k tomu, jaké změny by si lidé v údolí představovali, či naopak, co je dobré zachovat. Dotazníky vyplnilo téměř 500 obyvatel, kteří tím městu poskytli velmi dobrou představu o tom, jaké změny si místní přejí. „Většina odpovědí se shoduje s našimi předpoklady a záměry. Zároveň jsme díky dotazování zjistili i další zajímavé informace, které nám mohli sdělit pouze místní. I to byl jeden z důvodů, proč jsme je také do projektu revitalizace zapojili. Informace z dotazníků jsme vyhodnotili a předali zhotoviteli k zapracování do studie,“ řekla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Občané pak měli také možnost se s navrženou revitalizací seznámit na veřejném projednání studie. Téměř stovka obyvatel Skvrňan i dalších částí města se sešla a diskutovala nad navrženými prvky a celkovou koncepcí prostoru. Poznatky získané od občanů byly opět zapracovány do finální verze studie.