AMESIDE podniká další kroky k využití prostoru po zbořeném DK Inwest

vizualizace: Ameside

Další krůček, který by mohl vést k výstavbě nové multifunkční městské čtvrti v Plzni na místě bývalého DK Inwest, učinila společnost AMESIDE. Krajskému úřadu Plzeňského kraje předložila k posouzení studii vlivu zmíněného projektu na životní prostředí (EIA). Stalo se tak v rámci celého povolovacího řízení, na které budou navazovat žádosti o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení.

Projekt AMESIDE pojmenovaný podle území ohraničeném ulicemi Americká, Sirkova a Denisovým nábřežím) již také získal vyjádření Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKR). To potvrzuje soulad základních parametrů konceptu projektu s územním plánem a územní studií zpracovanou městem Plzeň pro dané území.

„Zhruba rok jsme postupně zapracovávali do našeho celkového konceptu připomínky ÚKR. Nyní už máme k dispozici jeho stanovisko, že náš aktuálně upravený návrh splňuje podmínky města stanovené pro zástavbu tohoto místa,“ uvedl Tomáš Jícha ze společnosti AMESIDE, která je součástí developerské skupiny Amádeus Real.

Pohled od Americké z Wilsonova mostu

Dokumentace předložená v rámci řízení EIA tak již obsahuje i základní parametry funkčního využití celkové plochy i ploch jednotlivých objektů. Na bydlení, tedy bytové domy nebo byty, připadá přibližně devět procent ploch, což odpovídá počtu asi 120 bytů. Prostory pro administrativu dosahují 16 procent a na občanskou vybavenost jako jsou plochy pro sport, volný čas, nebo kulturu vyčlenil developer 26 procent. Obchod a služby pak zaberou co do funkčního členění necelých 49 procent ploch.

Tyto čtyři výše zmíněné kategorie využití určila územní studie města s tím, že hlavní podmínkou je dodržení šedesátiprocentní hranice, kterou nesmí překročit žádná z definovaných funkcí. „Naše ambice zůstávají nadále stejné. Chceme v Plzni vybudovat novou moderní městskou čtvrť s kvalitním veřejným prostorem, volnočasovými aktivitami a samozřejmě i obchody, bez nichž by podobně ambiciózní projekt v centru města postrádal smysl. Pro nás je zásadní, že splňujeme městem stanovené parametry pro jím definované funkce,“ dodal Tomáš Jícha.

Investor již v rámci EIA také blíže odhadl konkrétní termíny zahájení stavby. Pokud v plánovaném čase bude schválena EIA, následně vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, mohlo by se začít stavět v roce 2022.